Наука


Друзі ПДПУ:

Сьогодні Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка є визнаним науковим центром не лише в Україні, але й далеко за її межами. Щорічно тут проводяться Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні наукові та науково-практичні конференції, семінари та симпозіуми.
Основні напрями наукових досліджень професорсько-викладацького складу пов’язані з розбудовою й удосконаленням підготовки педагогічних кадрів нової генерації.
Виконання наукових досліджень забезпечується на основі діяльності 38 кафедр університету, 14 наукових шкіл, 7 комплексних держбюджетних науково-дослідних тем, студентського наукового товариства та Ради молодих учених.
В університеті щорічно видається 7 збірників наукових праць, що внесені до переліку фахових видань ВАК України, 4 наукових часописи та 2 науково-публіцистичних художньо-літературних альманахи:
 • Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки” (4 випуски).
 • Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія „Філологічні науки” (1 випуск).
 • Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія „Екологія. Біологічні науки” (1 випуск).
 • Збірник наукових праць „Витоки педагогічної майстерності” (1 випуск).
 • Науково-теоретичний часопис „Філософські обрії” (2 випуски).
 • Науково-публіцистичний художньо-літературний альманах „Рідний край” (2 випуски).
 • Науковий часопис „Історична пам’ять” (2 випуски).
В університеті успішно функціонують 14 наукових шкіл:
 • Наукова школа „Історія релігій, церкви і їх взаємовідносин із державою в Україні” (науковий керівник акад. Пащенко В.О.).
 • Наукова школа „Гуманізація педагогічної взаємодії учнів і вчителів у навчальних закладах України” (науковий керівник проф. Бойко А.М.).
 • Наукова школа молекулярної акустики (науковий керівник проф. Руденко О.П.).
 • Наукова школа „Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя” (науковий керівник проф. Тарасевич Н.М.).
 • Наукова школа „Психологія багатовимірної особистості” (науковий керівник проф. Моргун В.Ф.).
 • Наукова школа „Вітчизняний культурно-історичний досвід у процесі формування громадянського суспільства в Україні” (науковий керівник проф. Кравченко П.А.).
 • Наукова школа „Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності” (науковий керівник проф. Гриньова М.В.).
 • Наукова школа „Використання ренесансного досвіду організації освіти і виховання у вітчизняній педагогічній практиці” (науковий керівник проф. Год Б.В.).
 • Наукова школа „Становлення нової економіки як глобальний процес” (науковий керівник проф. Яковенко Л.І.).
 • Наукова школа „Семантична і формально-граматична структура речення” (науковий керівник проф. Степаненко М.І.).
 • Наукова школа „Традиції та новаторство в літературі” (науковий керівник проф. Ніколенко О.М.) .
 • Наукова школа „Актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури ХІХ століття” (науковий керівник проф. Мацапура В.І.).
 • Наукова школа „Мовні індикатори функцій стереотипних висловлювань” (науковий керівник проф. Баландіна Н.Ф.).
 • Наукова школа „Новітні дослідження терміносистеми” (науковий керівник проф. Зернова В.К.).
У 2007 році науковцями університету було опубліковано 2509 наукових та науково-методичних праць загальним обсягом 2495,63 друкованих аркушів. Серед опублікованих праць своєю актуальністю та високим науково-теоретичним рівнем відзначаються такі монографії, брошури, підручники та посібники:
 1. Монографії та брошури
  1. Степаненко М.І. Наукова спадщина Михайла Жовтобрюха: Монографія. – Полтава: Вид-во "Полтава", 2007. – 432 с.
  2. Білик Г., Манько М. "Інтенція неповторності": феномен Ліни Костенко в українській літературі: [До 50-річчя творчості Ліни Костенко]. – Полтава, 2007. – 120 с.
  3. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: Монографія. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 168 с.
  4. Волик Л.В. Живопис роду: етносоціокультурна розвідка. – Полтава: ВАТ „Видавництво "Полтава", 2007. – 140 с.
  5. Коваленко О.В. Глиняні люльки ХVІІ – ХVІІІ століть (за матеріалами Полтавщини). – Полтава: АСМІ, 2007. – 143 с.
  6. Єрмак О.П., Демиденко Т.П., Бабенко Л.Л. Реабілітовані історією. Полтавська область: Науково-документальна серія книг. – Київ-Полтава: АСМІ, 2007. – Кн.5. – 720 с.
  7. Киридон А.М. Держава-Церква-Суспільство в радянській Україні: історіографія, джерела. Методологія дослідження: Монографія. – К.: КМУ, 2007. – 96 с.
  8. Ревегук В.Я. За волю України. Нариси історії повстансько-партизанської боротьби на Полтавщині в 1917-1923 рр. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2007. – 299 с.
  9. Булава Л, Білоусько О., Славуцький А. Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с., іл.
  10. Розробка проекту екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк, М.В. Слюсар, Т.В. Криворучко, І.А. Грицай. – 2007. – 135 с.
  11. Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Парки Полтавщини: історія розвитку, сучасний стан, шляхи збереження і розвитку. – Полтава: Верстка, 2007. – 267 с.
  12. Закалюжний В.М., Кигим С.Л. Полтавці – відомі геологи і географи. – Полтава, 2007. – 337 с.
  13. Білик Галина, Кірячок Марина. "Віртуальний апокаліпсис" в українському постмодернізмі: творчість Юрія Іздрика. – Полтава, 2007. – 92 с.
  14. Стецюк Н.О., Слюсар М.В., Грицай І.А. Природно-заповідний фонд Решетилівського краю. — Буклет. — Полтава: Верстка, 2006. — 8 с.
  15. Коваленко О.В, Пошивайло О.М., Щербань А.П. "Актуальні питання дослідження українського гончарства доби козацтва". – Опішне: Українське народознавство, 2007. – 32 с.
 2. Підручники, навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України
  1. Баландина Н.Ф., К.В.Дегтярева, Лебеденко С.А. Русский язык: Учебник для 7-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Под ред. Н.Ф.Баландиной. – К.: Знання України, 2007. – 343 с.
  2. Бойко А.М. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ-V курсів // Навчально-методичний посібник. – Полтава: Техсервіс. – 2007. – 250 с.
  3. Руденко О.П., Смирнов В.С. Космічна тема у сучасній освіті: особистості, події, факти. – Полтава: Фірма "Техсервіс", 2007. – 225 с.
  4. Ніколенко О.М. Зарубіжна література: Тести 5-12 класи: Посібник / Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В. – К.: Академія, 2007. – 352 с.
  5. Чернова О.С. Статеве виховання дітей дошкільного віку: Навчально – методичний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2007. – 130 с.
  6. Шпак В.П. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. – К.: ФОП "Купріянова", 2007. – 240 с.
  7. Федій О.А. Естетотерапія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 257 с.
  8. Лобач О.О. Класифікація емоцій у педагогіці "серця" // Цінності православної культури як фактор морально-етичного виховання школярів: Науково-методичний посібник / Уклад.: П.І. Матвієнко, Г.А. Каліберда. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 220 с.
  9. Булава Л.М., Мащенко О.М. Географія. 6 клас. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів. Версія 1.0. – К.: ЗАТ "Транспортні системи" (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-7713 від 27.12.2006 року). – 19 др. арк.
  10. Гриньова М.В., Паляниця О.В. Природознавство Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – 2-ге видання. – Полтава: АСМІ, 2007. – 258 с.
  11. Гриньова М.В. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ За ред. проф.. М.В.Гриньової. – Полтава: АСМІ, 2007. – 230 с.
У Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка вже 12 років діє Студентське наукове товариство (СНТ), метою якого є активізація науково-дослідної діяльності студентів. Товариство працює за затвердженим Статутом. Сьогодні зареєстровано близько двох тисяч членів Товариства з числа студентів, які працюють у наукових гуртках, проблемних групах, науково-дослідних підрозділах університету, беруть участь у факультетських та загальноуніверситетських наукових заходах.
У листопаді 2006 р. – березні 2007 р. на всіх факультетах традиційно проводилися олімпіади з фахових дисциплін – І тур Всеукраїнської олімпіади. Загальна кількість учасників І етапу олімпіади становила – 794 студенти, 35 з них були рекомендовані для участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади. Шість студентів стали переможцями ІІ туру олімпіад:
 • Хімія – Кращенко Ю. (1 місце), Давидов Д. (2 місце);
 • Трудове навчання – Червоненко Н. (2 місце), Котляревський І. (2 місце);
 • Українська мова та література – Возна Ю. (2 місце);
 • Філософія. Релігієзнавство – Блоха Я. (3 місце).
Другий рік поспіль на базі ПДПУ проводився ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з хімії серед класичних та педагогічних університетів.
У 2007 році в ПДПУ було проведено 10 студентських наукових та науково-практичних конференцій:
1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Студентська наука: проблеми і перспективи формування естетичної культури молоді".
2. Міжнародна студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної лінгвістики: теорія і практика".
3. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція "Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі ХХІ століття".
4. Студентська науково-практична конференція "Лінгвокультурна освіта і мовні контакти".
5. Всеукраїнська студентська наукова конференція "Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи", присвячена 100-річчю від дня народження Сергія Корольова.
6. Всеукраїнська студентська конференція "Актуальні проблеми вивчення романо-германських мов та методики їх викладання".
7. І Регіональна студентська науково-практична конференція "Фізична культура як пріоритетний компонент становлення і розвитку особистості вчителя".
8. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України" (присвячена пам’яті відомих зоологів Полтавщини І.Д. Іваненка, М.І. Петрика).
9. V Міжнародні студентські європейські читання "Служба Богові і Батьківщині…" — національний виховний ідеал (40 років світлої пам’яті Г.Г. Ващенка — видатного педагога ХХ століття)".
10. Регіональна студентська науково-практична конференція "Спорт, здоров’я, життя".
Усього в роботі цих та інших конференцій взяли участь 560 студентів, показавши високу ерудицію, розуміння проблем і значні наукові здобутки За результатами наукових досліджень ними було опубліковано 1130 статей, повідомлень, тез доповідей.
Активну участь студенти ПДПУ беруть і в різних конкурсах наукових робіт. Так, у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007 році взяли участь 80 студентів, за результатами конкурсу було відібрано 28 робіт для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу. На підставі рішень галузевих комісій (наказ МОН України № 837 від 27 вересня 2007 р.) лауреатами конкурсу від ПДПУ стали 10 студентів, з яких 8 нагороджені дипломами переможців, а 2 – заохочувальними дипломами.
1.Екологія та охорона навколишнього середовища:
Дем’яненко Микола Миколайович – Диплом І ступеня.
2. Педагогічні науки (в т. ч. педагогічна і вікова психологія)
Філімонова Марія Олександрівна – Диплом І ступеня;
Скорик Катерина Володимирівна – Диплом І ступеня;
Попова Тетяна Юріївна – Диплом ІІ ступеня;
Ліненко Вікторія Вікторівна – Диплом ІІ ступеня.
3. Українська література:
Литвиненко Світлана Володимирівна – Диплом ІІ ступеня.
4. Методика навчання української мови:
Куць Олена Анатоліївна – Диплом ІІІ ступеня.
5. Російська мова та література
Тарасова Вікторія Миколаївна – Диплом І ступеня;
Павельєва Анна Костянтинівна – спеціальний диплом.
6. Політичні науки
Нагорний Віталій Віталійович – спеціальний диплом.
На VII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика серед студентів Диплом ІІІ ступеня отримала Возна Юлія, а на Всеукраїнському молодіжному конкурсі "Новітній інтелект України" переміг Лук’яненко Олександр (Диплом І ступеня). Потрібно відзначити і переможців щорічного конкурсу студентських наукових робіт "Від студентського самоврядування – до самоврядування громад" Юрія Кращенка, Максима Ізюмова та Ярослава Блоху.
У ПДПУ працюють 124 викладачі віком до 35 років (молодих вчених), які беруть участь в роботі Ради молодих учених. Робота Ради спрямована на підвищення ефективності наукової діяльності молодих учених ПДПУ в розрізі виконання й захисту дисертаційних досліджень.
Це сприяло тому, що у 2007 році молодими ученими університету було захищено 14 кандидатських дисертацій.
Отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених доцент кафедри педагогіки Семеновська Л.А. та доцент кафедри зарубіжної літератури Кушнірова Т.В.
Старший викладач Коваленко О.В. отримує дослідну дотацію (грант) Канадійського інституту українських студій Альбертського університету (з фондів програми дослідження Східної України ім. Ковалевського) на реалізацію проекту "Історична топографія м. Полтави ХVІІ – ХVІІІ ст."
Викладач Стороха Б.В. у серпні 2007 року отримав річний грант на здійснення наукового дослідження за темою дисертації (програма VAP Німецької служби академічного обміну Німеччини) – в межах партнерства Центру германістики Інституту літератури НАНУ та Вільного університету м. Берлін.
Викладачі Петренко Ю.І. та П’ятак О.О. отримали грант на участь в літньому підсумковому семінарі колегіатів фонду Роберта Боша, що проходив 1.07. - 10.07.2007 у м. Берлін (Німеччина).
Стороха Б.В. також отримав стипендію на здійснення наукового стажування в м. Мангайм (Німеччина) від DAAD (Німецької академічної служби обміну) терміном січень – лютий 2007 року.
П’ятак О.О. брала участь у спільному проекті Гете-Інституту Київ з гімназією Кьопенік Берлін "Слідами німців у Криму", Євпаторія, серпень 2007 рік. Стороха Б.В. та Григоренко О.В. брали участь у спільному проекті Вільного університету м. Берлін та Інституту літератури НАНУ – Міжнародній літній літературознавчій школі "Ілюзії та пророцтва майстрів німецькомовної літератури (від експресіонізму до сучасності)", серпень 2007 р.
Взяли участь у програмах обміну: Стороха Б.В. – програма обміну DAAD (січень – лютий 2007); Петренко Ю.І. – програма обміну міста Остфільдерн (жовтень 2007).
Онищенко А.М. – програма обміну землі Баден-Вюртемберг (серпень 2007); П’ятак О.О. – програма обміну Гете-Інституту Київ (серпень 2007).
У 2007 році було проведено 55 таких заходів, із них 9 – міжнародних, 13 – всеукраїнських, 33 – обласних, регіональних і міжвузівських. У їх роботі брали участь провідні науковці України, які представляли майже всі її регіони (Київ, Вінниця, Чернігів, Умань, Запоріжжя, Харків, Луганськ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ тощо), науковці близького (Росія) та далекого зарубіжжя (Німеччина, Швеція, Польща).
Нижче наведено перелік міжнародних, Всеукраїнських конференцій та семінарів, що були проведені в ПДПУ.
1. Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі ХХІ століття
Психолого-педагогічний факультет
(міжнародна студентська науково-практична конференція)
2. Європейський вектор для української освіти
Кафедра зарубіжної літератури
(міжнародна науково-практична конференція)
3. Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики (присвячена пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського)
Факультет технологій та дизайну
(ІІ міжнародна науково-практична конференція)
4. Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями
Кафедра психології
(міжнародна науково-практична конференція)
5. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови
Кафедра загального і слов’янського мовознавства
(міжнародна науково-практична конференція)
6. "Служба Богові і Батьківщині..." – національний виховний ідеал (40 років світлої пам’яті Г.Г. Ващенка – видатного педагога ХХ століття)
Кафедра педагогіки
(V міжнародні студентські європейські читання)
7. Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. ХІV Каришинські читання
Кафедри хімії та методики викладання хімії, педмайстерності
(міжнародна науково-практична конференція)
8. Пріоритети сучасної лінгвістики: теорія і практика
Кафедра англійської філології
(міжнародна студентська науково-практична конференція)
9. Актуальні питання перекладу та міжнаціонального спілкування
Кафедри англійської філології, романо-германської філології
(ІІІ міжнародна наукова конференція)
10. Актуальні проблеми вивчення романо-германських мов та методики їх викладання
Кафедра англійської філології
(всеукраїнська студентська науково-практична конференція)
11. Студентська наука: проблеми і перспективи формування естетичної культури молоді
Факультет технологій та дизайну
(всеукраїнська студентська науково-практична конференція)
12. Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання
Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії
(ІV всеукраїнський науково-практичний семінар)
13. Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи
Кафедра загальної фізики
(всеукраїнська студентська наукова конференція)
14. Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (присвячена пам’яті відомих зоологів Полтавщини І.Д. Іваненка, М.І. Петрика)
Кафедра біології людини і тварин
(всеукраїнська студентська науково-практична конференція)
15. Образотворче мистецтво у контексті сучасності
Кафедра образотворчого мистецтва
(всеукраїнська науково-практична конференція)
16. Космос далекий і близький, присвячена українському вченому-винахіднику, піонеру теоретичної космонавтики Юрію Кондратюку
Кафедра загальної фізики
(ІХ всеукраїнські читання)
17. Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія та практика
Кафедра педагогічної майстерності
(всеукраїнська науково-практична конференція)
18. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
Кафедра політекономії
(ІІ всеукраїнська науково-практична конференція)
19. Релігія і церква в Україні за радянської доби
Кафедра історії України
(ІІ всеукраїнська наукова конференція)
20. Актуальні питання історії науки і техніки
Кафедра загальної фізики
(VI всеукраїнська наукова конференція)
21. Від теорії до практики сучасної шкільної освіти
Кафедра педагогіки
(всеукраїнські педагогічні читання)
22. Кирило-Мефодіївське товариство: історичний аспект діяльності, зв`язок із сучасністю
Кафедра історії України
(всеукраїнська наукова конференція)

Також, у ПДПУ працюють ряд відкритих наукових семінарів для аспірантів та науковців як ПДПУ, так й інших навчальних закладів та наукових установ. А саме:
На кафедрі загального та слов’янського мовознавства щомісяця діє відкритий науковий семінар „Мовні індикатори функцій стереотипних висловлювань” під керівництвом проф. Н.Ф. Баландіної для аспірантів та по шукачів (8 осіб) як з ПДПУ, так і з Інституту економіки і права, Інституту післядипломної освіти імені М.В. Остроградського.
На кафедрі англійської філології діє науковий семінар „Нове в лінгвістиці та методиці викладання іноземної мови” для викладачів кафедри. Керує роботою семінару завідувач кафедри Т.В. Луньова. Засідання відбуваються раз на два місяці.
При кафедрі педагогічної майстерності діють два постійні відкриті семінари:
1."Педагогічна майстерність керівника творчого дитячого колективу у вихованні духовно зорієнтованої особистості". Науковий керівник професор М.В. Гриньова. Учасники семінару: викладачі, аспіранти, магістранти кафедри педагогічної майстерності, працівники відділу культури та дозвілля Полтавського міськвиконкому, педагоги Малої академії мистецтв, керівники дитячих творчих колективів освітніх та позашкільних закладів Полтавщини.
Основні напрямки та форми роботи: виступи з науковими повідомленнями, обговорення проблем використання театральної педагогіки у професійному самовихованні вчителя, проведення спільних майстер-класів, презентація творчих доробків педагогів, спільне проведення науково-практичних конференцій та педагогічно-мистецьких акцій.
2. „Педагогічна майстерність керівника навчального закладу”. Науковий керівник професор М.В. Гриньова. склад: викладачі і аспіранти кафедри педагогічної майстерності, директори полтавських шкіл № 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 30, 32.
Основні напрямки роботи: дослідження методологічних засад цільового управління навчальним закладом, осмислення філософських і соціально-психологічних чинників формування сучасної системи педагогічного менеджменту, розробка моделі ефективного менеджера освіти, структурних моделей управління навчальним закладом, конструктивних механізмів управлінської діяльності сучасного керівника навчального закладу.
На кафедрі математичного аналізу та інформатики постійно діє науковий семінар „Теоретико-груповий аналіз рівнянь математичної фізики”, засідання якого відбуваються 1 раз на місяць. Керівник – проф. Лагно В.І. Учасниками семінару є викладачі і лаборанти кафедри. Також у його роботі беруть участь науковці з інших ВНЗ м. Полтави (ПУСКУ, ПНТУ імені Юрія Кондратюка) та Інституту математики НАН України.
На кафедрі біології людини і тварин щорічно проводиться науковий семінар «Oрнітофауна Полтавщини». Керівник — к.б.н., доцент Слюсар М.В.
Завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Шиян Н.І. – науковий керівник спеціальної дослідницької групи вчителів хімії Полтавської області, яка працює над проблемою «Методичний супровід профільного навчання хімії в сучасній школі» та творчої групи вчителів хімії м. Полтави, яка працює над проблемою «Результативність елективного профільного навчання хімії в загальноосвітній школі».

Підготовка аспірантів та докторантів у ПДПУ здійснюється в аспірантурі та докторантурі відповідно за дванадцятьма та двома спеціальностями. Наукове керівництво здійснюють двадцять три доктори і чотири кандидати наук.


Спеціальності аспірантури

з/п
Назва спеціальності
Шифр

1.
Фізико-математичні науки  
Теплофізика та молекулярна фізика 01.04.14
 

2.
3.
Природничі науки  
Ботаніка
Екологія
03.00.05
03.00.16


4.
Історичні науки  
Історія України 07.00.01


5.
Економічні науки
Економічна теорія
 
08.00.01

6.
Філософські науки  
Соціальна філософія та філософія історії 09.00.03
 

7.
8.
9.
Філологічні науки  
Російська література
Українська мова
Германські мови
10.01.02
10.02.01
10.02.04
 

10.
11.
12.
13.
Педагогічні науки  
Загальна педагогіка та історія педагогіки
Теорія і методика виховання
Теорія навчання
13.00.01
13.00.07
13.00.09

Спеціальності докторантури

з/п
Назва спеціальності
Шифр
спеціальності
1. Історія України 07.00.01
2. Загальна педагогіка та історія педагогіки 13.00.01

Загалом сьогодні в аспірантурі ПДПУ навчаються 89 осіб, в докторантурі – 7 , в аспірантурах інших навчальних та наукових закладів – 25.

Відзначимо, що у 2007 році в ПДПУ розпочала роботу спеціалізована вчена рада К 44.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.


Наша адреса:
36000 м. Полтава,
вул. Остроградського, 2

Copyright © ПДПУ
2002-2008

Офіційний сайт Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка до 2008 року.
Історична справка.